Z inicjatywy organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć współpracy na rzecz Mieszkańców naszej Dzielnicy, w styczniu 2018 r. została utworzona Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego. DKDS ma być partnerem Urzędu Dzielnicy Wilanów w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej. Jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na terenie dzielnicy. Ma charakter inicjatywno-doradczy.

Do zadań Komisji należy w szczególności

 •  opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.
 • współpraca z Dzielnicą Wilanów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.
  ——————————————————————————

Obecnie w skład DKDS-u wchodzą następujące organizacje:

 1. Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW
 3. K.S. Delta Warszawa
 4. Stowarzyszenie Mopsi Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia
 5. UKS Wilanowskie Wilki
 6. WBS Warszawa
 7. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Wilanów
 8. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 9. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

WŁADZE DKDS-U:

Przewodnicząca - Ewa Sadowska

Zastępca Przewodniczącej - Mariusz Lichosik

Sekretarz - Michał Gałyga

 

 

Aby zostać członkiem komisji należy spełnić następujące warunki:

 1. Posiadać status organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Prowadzić działalność w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 3. Złożyć do Prezydium oryginał deklaracji przystąpienia.
Załączniki:
Download this file (deklaracja_przystapienia.doc)deklaracja_przystapienia.doc[ ]25 kB