Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 4 ( parter, pokój nr 4). Pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci i radcowie prawni w dniach i godzinach określonych w poniższym wykazie

Wykaz dyżurów w PNPP i NPO na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Osoba, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej ; nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2019 . poz. 294).

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.


Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu.
Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie spraw z:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego, handlowego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 


Informacje i zapisy pod numerem 19115;
Kalendarz zapisów dostępny jest również na stronie https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.