Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r. Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/Aktualnosci/Strony/Naboruzupe%C5%82niajacykandydat%C3%B3wna%C5%82awnikow1.aspx